A facile method to prepare flexible boron nitride/poly(vinyl alcohol) composites with enhanced thermal conductivity

Zhang, Jun; Wang, Xiaona; Yu, Cuiping; Li, Qiulong; Li, Zhuo; Li, Chaowei; Lu, Huifen; Zhang, Qichong; Zhao, Jingxin; Hu, Ming; Yao, Yagang (Corresponding author)

Amsterdam [u.a.] : Elsevier (2017)
Journal Article

In: Composites science and technology
Volume: 149
Page(s)/Article-Nr.: 41-47

Identifier